Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Nyheder
Bestyrelsen for Gjessø Vandværk gør en forebyggende indsats for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Det gør vi dels ved aktiv at afværge en forurening, og ved egen indsatsplanlægning.
Bestyrelsen ønsker endvidere at være helt åben omkring informationerne til forbrugerne og som følge deraf, er denne hjemmeside etableret. Vi håber herved på større forståelse og støtte til, at vi sammen kan bevare vort drikkevand.
Endvidere abonnerer vandværket på mitdrikkevand.dk, der bl.a. informerer forbrugere om drikkevandets kvalitet og udviklingen af denne.

Afværgning af forurening Gjessø Vandværk har i flere år haft et højt indhold af BAM (2,6-Dichlorbenzamid)* i boring 1, og boringen blev derfor kun brugt til afværgepumpning, hvor den kørte sammen med boring 2.
Vandværket fik boringen undersøgt ved separationspumpning i 2002. Ud fra resultaterne forventede man, at BAM-forurenet grundvand kom ned langs forerøret eller ned ved en mislykket boring få meter fra boring 1.
Separationspumpning udføres ved at nedsætte 1 pumpe nederst i boringen og 1 pumpe øverst i boringen. Vandet fra nedre pumpe sendes ud til forbrugerne, og vandet fra den øvre pumpe ledes til kloak.Der udtages løbende analyser for at følge udviklingen i indholdet af BAM.
Forsøget har medført, at BAM-indholdet i boring 1 er faldet fra 0,43 til <0,01 µg/l. pr. 27/7-2007. (Grænseværdien for BAM er 0,1 µg/l) 0,1 µg/l er en meget lille størrelse. Det svarer til en dråbe af stoffet opløst i 50.000 liter vand.
Under punktet Vandkvalitet ses vort elektroniske analysearkiv. Her kan udviklingen af de forskellige parametre følges. Boring 1 har DGU nr. 087.0687. BAM kaldes også 2,6-Dichlorbenzamid.
Resultaterne har medført, at vandværket nu kan benytte begge sine boringer til indvinding.
Vandværkets forsyningssikkerhed er dermed blevet forbedret betydeligt.2,6-Dichlorbenzamid Betegnes også BAM, og er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne Prefix og Caseron, som typisk er brugt i byområder til renholdelse af parkeringspladser, fortove m.v.
BAM er det stof, som lukker flest indvindingsboringer og findes ofte i boringer, som er utætte, eller fordi boringerne er udført forkert. Der er flere måde at nedbringe BAM på – bl.a. ved renoveringer, ombygning af boring, separationspumpninger i en periode. Flere steder kan det ses, at stoffet aftager, og da der ikke sker tilførsel til grundvandet, vil det være et spørgsmål om tid, inden stoffet igen er væk fra grundvandsmagasinet. Det anbefales at undersøge mulighederne for afhjælpende foranstaltninger.
Højst tilladelige værdi : 0,1 µg/lPlaner

Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 88449842
post@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net