Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Nyheder

Planer
Bestyrelsen for Gjessø Vandværk gør en forebyggende indsats for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Det gør vi dels ved aktiv at afværge en forurening, og ved egen indsatsplanlægning.
Bestyrelsen ønsker endvidere at være helt åben omkring informationerne til forbrugerne og som følge deraf, er denne hjemmeside etableret. Vi håber herved på større forståelse og støtte til, at vi sammen kan bevare vort drikkevand.
Endvidere abonnerer vandværket på mitdrikkevand.dk, der bl.a. informerer forbrugere om drikkevandets kvalitet og udviklingen af denne.

Afværgning af forurening Gjessø Vandværk har i flere år haft et højt indhold af BAM (2,6-Dichlorbenzamid)* i boring 1, og boringen blev derfor kun brugt til afværgepumpning, hvor den kørte sammen med boring 2.
Vandværket fik boringen undersøgt ved separationspumpning i 2002. Ud fra resultaterne forventede man, at BAM-forurenet grundvand kom ned langs forerøret eller ned ved en mislykket boring få meter fra boring 1.
Separationspumpning udføres ved at nedsætte 1 pumpe nederst i boringen og 1 pumpe øverst i boringen. Vandet fra nedre pumpe sendes ud til forbrugerne, og vandet fra den øvre pumpe ledes til kloak.Der udtages løbende analyser for at følge udviklingen i indholdet af BAM.
Forsøget har medført, at BAM-indholdet i boring 1 er faldet fra 0,43 til <0,01 µg/l. pr. 27/7-2007. (Grænseværdien for BAM er 0,1 µg/l) 0,1 µg/l er en meget lille størrelse. Det svarer til en dråbe af stoffet opløst i 50.000 liter vand.
Under punktet Vandkvalitet ses vort elektroniske analysearkiv. Her kan udviklingen af de forskellige parametre følges. Boring 1 har DGU nr. 087.0687. BAM kaldes også 2,6-Dichlorbenzamid.
Resultaterne har medført, at vandværket nu kan benytte begge sine boringer til indvinding.
Vandværkets forsyningssikkerhed er dermed blevet forbedret betydeligt.
Vandværket har fået tilladelse til at forsætte med afværgepumpningen i 2 år.
Der er udsigt til at vi kan redde vores kildeplads og dermed spare mange penge.

2,6-Dichlorbenzamid Betegnes også BAM, og er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne Prefix og Caseron, som typisk er brugt i byområder til renholdelse af parkeringspladser, fortove m.v.
BAM er det stof, som lukker flest indvindingsboringer og findes ofte i boringer, som er utætte, eller fordi boringerne er udført forkert. Der er flere måde at nedbringe BAM på – bl.a. ved renoveringer, ombygning af boring, separationspumpninger i en periode. Flere steder kan det ses, at stoffet aftager, og da der ikke sker tilførsel til grundvandet, vil det være et spørgsmål om tid, inden stoffet igen er væk fra grundvandsmagasinet. Det anbefales at undersøge mulighederne for afhjælpende foranstaltninger.
Højst tilladelige værdi : 0,1 µg/l

Referat af Generalforsamling 2017
Tirsdag den 7 marts 2017, kl 19.30 i Gjessø Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent: Peter Borgen Sørensen blev valgt

2. Beretning fra formanden om det forløbende år
Vandværkets drift havde ikke de store problemer i 2016. Der var dog en lynskade, der slog styringen i stykker, men det blev delvist dækket at forsikring og kostede i alt ca 17.000-12.000 =5.000. Der var ingen rørskader i 2016 i forsyningsnettet, og dette skyldes nok at der i de foregående år er foretaget en del forebyggende reparationer de mest problematiske steder. Vandkvaliteten har været stabil med en udpumpet vandmængde på 73.000 m3, svarende til de foregående år. Svindet er estimeret til 5-6 %. Der er blevet investeret i en bundfældningstank til skyldevand for at undgå skyllevandsbetaling til rensningsanlæg på ca 50.000 kr per år. Total projekt pris ca 360.000. Tankene er i funktion nu, der udledes dog stadig for meget jern jvf retningslinjer, og der skal laves vandprøver 4 gange per år. Det vurderes dog ikke at være et stort problem, da der i forvejen er en naturligt højt jernindhold i bækken, der udledes til.  Der bliver ikke blevet rejst erstatnings ansvar fra vores indvindingsopland for at sikre mod brug af pesticider og gødning. Her kan der dog i fremtiden komme erstatningsansvar. Vandværkets filtre er fra 1986 og er derfor meget nedslidte pga rust, så de skal snart skiftes, og der arbejdes på løsninger til nye filtre. Silhorko har testet et nyt filtersystem, der skulle sikre at jernkugler ikke dannes i filteret,  Der fandtes ingen løsning for det. Disse kugler fylder filteret op og kan tilstoppe filtret. Skylning af de nye filtre skal derfor nytænkes, for at få skyllet jernkuglerne ud. Silhorko arbejder med en løsning. Udskiftning af filtre vil kræve at vandværkes tag fjernes og at loftet bliver hævet, hvilket betyder at filterskiftet bliver ret dyrt.FVD harudgivet en pjece for at fremme sprøjtefrie haver. Pjecen og en lille film kan ses på FVD’s hjemmeside.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Hans Skovgaard, Dich Dyreby Ander Peter, blev en-stemmig genvalgt.

5. Valg af suppleanter: Følgende blev en-stemmigt valgt: Herbert Johansen (Første suppleant) og Peter Søndergaard (anden suppleant).

6. Valg af revisor: Ingen på valg.

7. Valg revisor suppleanter: Henning Overgaard blev valgt.

8. Behandling af indkommende forslag: Ingen forslag var indkommet

Formanden takkede for deltagelsen og for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et let traktement.

Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
v/formand Dick Dyreby
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
formand@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net