Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Beredskabsplan

for Gjessø Vandværk I/S

Indholdsfortegnelse
1.  Anvendelse2.   Alarmeringsplan3.   Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel4.   Telefonliste følsomme forbrugere5.   Telefonliste beredskab, myndigheder, medier, rådgiver6.   Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen7.   Handleplan for etablering af nødvandforsyning8.   Handleplan ved længerevarende strømsvigt9.   Handleplan ved drikkevandsforurening10. Handleplan ved lækage/ledningsbrud11. Paradigme logbog

Ajourført: 01.10.2012      Af: Kasserer: Anders Laier

1.    Anvendelse
En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation.

Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud.
I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.

I Silkeborg Kommunens Beredskabsplan For Vandforsyning er beskrevet, hvordan og hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer. Denne plan er udarbejdet og vedligeholdes af Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdelingen.


Det anbefales, at vandværket sammen med deres egen beredskabsplan vedlægger en udprintet udgave af ”Silkeborg Kommunes Beredskabsplan For Vandforsyning” og tilhørende "Liste med kontaktoplysninger" (Bilag 12 og bilag 13).

Vandværket bør desuden lægge en kopi af sin beredskabsplan på vandværkets hjemmeside sammen med et link til Silkeborg Kommunes beredskabsplan. Dette som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således at alle bestyrelsesmedlemmer og andre relevante instanser har adgang til planen via Internettet.

Vandværkets bestyrelse er ansvarlig for at beredskabsplanen løbende revideres – minimum 1 gang årligt.

2. Alarmeringsplan
Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.
Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen. 
Uden for normal arbejdstid er det Brand og Redning, der modtager henvendelsen.

Eksempler på henvendelser om en unormal forsyningssituation:
- Forbruger klager over vandkvaliteten
- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom
- Trafikuheld med udslip af kemikalier
- Brud på større ledninger
- Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser en forurening.

Alarmeringsplan:

Henvendelse om unormal vandforsyning - Vandværkets driftsvagt/anlægspasser:

Mindre driftsforstyrrelser

- Mindre ledningsbrud
- Mindre misfarvninger af vandet som følge af ledningsarbejder
- Måler- og installationsproblemer– Driftsvagt tilkalder vandværksformand/driftsleder.
– Situationen vurderes og fornødent mandskab indkaldes og skaden afhjælpes.


Større driftsforstyrrelser
- Strømudfald
- Ledningsbrud vitale ledninger
- Misfarvning af vandet i større områder
- Nedbrud/driftsstop på behandlingsanlæg

– Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes.
– Vandværkets formand/driftsleder orienteres efterfølgende
Beredskabssituation (truet forsyning eller krisesituation)
- Drikkevandsforurening (analyse viser mikrobiel forurening, melding om sygdomstilfælde, alvorlige tilfælde af dårlig smag, lugt og misfarvning)
- Alarm for indbrud/hærværk på vandværket
- Uheld med kemikalietransport i nærheden af vandværk
- Længerevarende forsyningssvigt
- Terror, krig og naturkatastrofer
- Luftforurening med risiko for sundhed
– Driftsvagt tilkalder vandværksformand/driftsleder.– Ved brand eller akut fare: kald 112– Silkeborg Kommune alarmeres:–    Teknik og Miljø (i åbningstiden)–    Brand og Redning (udenfor åbningstid eller i krisesituationer).
– Silkeborg Kommune inddrager embedslægen i forureningssager og afhængig af situationen etableres beredskabsgruppe jf. Silkeborg Kommunes beredskabsplan.– Berørte kunder informeres om omfang, forventet varighed og forholdsregler (kogeanbefaling, nødforsyningsmuligheder). – Følsomme forbrugere kontaktes direkte.

3. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel:
Vandværkets vagt telefon: 23 24 10 30
Bestyrelse
Formand

Næstformand/sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem
Navn
Dick Dyreby

Peter Sørensen
Herbert Johansen
Hans Skovgård


Tommy Bak Lauersen
Adresse / Telefon
Løagervej 98600 Silkeborg
Privat 86851134Mobil 40591134Nøgle til værket

Lunavej 68600 Silkeborg
Privat 86849017Mobil 28157417

Hedehusvej 78600 Silkeborg
Privat 86869321Nøgle til værket

Horsbjergvej 18600 Silkeborg

Rustrupvej 298600 Silkeborg
Privat 86848009Mobil 40464378Nøgle til værket

E-mail
dyreby@privat.dk

borsting@c.dk
kasserer@gjessoevand.dkrustrupgaard@mail.dk
Driftspersonale:
Smed
DriftlederRegnskabsfører
René Birk
Dick DyrebySilkeborg Forsyning
Anders M. Jensen
Rustrupvej 30Privat 86849030Mobil 23241030Nøgle til værket

Løgagervej 9Privat 86851134Mobil 40591134

Tientgensvej 38600 SilkeborgPrivat 89206400Mobil 28464338
rene@themvand.dk
dyreby@privat.dkamj@silkeborgforsyning.dk
Håndværkere og samarbejds partner:
Elektriker


VVS


Styring og overvågning


Entreprenør


El-forsyning


Ler
Naturgas midt-nord

TDC Planudlevering

Yousee

Dansk kabel tv
Global Connect-lysleder

Telia
Kloak-lysleder

Teknisk rådgivning


Brøndborer


Nødstrømsanlæg
Rentvandstanke

Lækage/søge udstyr


Slamsuger
Rent vand-spuler


Laboratorium


Embedslæge
Vagtlægen

Skadestuen
Alarmcentral
Politiet


Kommunens Miljø afd.
Silkeborg vandforsyning
Lokal radio Silkeborg
Silkeborg/lokal avis
Gudenå El-servicev/Kristian

Gjessø VVSv/Christoffer

F-Teknikv/Kim

Christians-Anlægv/Christian

Energi midt

Silkeborg forsyning

Silhorkov/Flemming

Højfeldtv/Aage

Beredskabs stationen
Beredskabs stationen

Them Vandværkv/Rene

Holst Kloakservice
Holst Kloakservice v/Lars

EuroFins – vandanalyse
Arb. 80202070Mobil 40802071

Arb. 86817002Mobil 22157002

Mobil 20279450


Arb. 86869160
Mobil 20937053

Arb. 96152085Mobil 70131309

Tlf. 43484746
Tlf. 87278830

Tlf. 70150715

Tlf. 70150715

Tlf. 76428800
Tlf. 77303188

Tlf. 88315092
Tlf. 89206470

Arb. 87938300Mobil 20326137

Arb. 97120222Mobil 22499894

Tlf. 86823599
Tlf. 86823599

Privat 86849030Mobil 23241030

Arb. 86511690
Mobil 21726014


70224266
22746511

72227970
7011313186201022
87315050
112
114
8723144872582842
89700100
89705900
86816566
86821300
krj@os.dk


cp@gjessoe-vvs.dk


mail@f-teknik.dk


mail@christiansanlaeg.dk

dok@energimidt.dk


www.ler.dk
Ledningsinfo8800@naturgas.dk
www.tdc.dk/ledningsoplysning
www.tdc.dk/ledningsoplysning
vejle@dk-tv.dk
ledninger@globalconnect.dk
kf@telia.dk
ledningsinfo@silkeborgforsyning.dk
fkl@silhorko.dk


ah@ahoejfeldt.dk
Nabo vandværker:
Them vandværk
Virklund vandværk
Silkeborg Vandforsyning
Rene Birk
Jens
Rustrupvej 308600 Silkeborgprivat 86849030Mobil 23241030

Rosenborgtoften 88600 SilkeborgPrivat 86805997Mobil 23356650

Tientgensvej 38600 SilkeborgTlf. 96206400Mobil 28464338
rene@themvand.dk
mail@virklundvand.dk
4. Telefonliste - Følsomme forbrugere
Navn
Gjessø Børnehave
Gjessø Skole
Gjessø SFO
Kwik Spar
Skovgaard Gårdbutik

Landbrug m/dyre hold
Joan & Hans Skovgaard
Jens Otto Pedersen
Annette & Fritz Alber
Helge Jensen
Per B. Laursen
Søren P. Jensen
Peter Villadsen

Adresse
Brandevej 4
Brandevej 6
Brandevej 8
Rustrupvej 47
Horsbjergvej 1


Horsbjergvej 1
Hedehusvej 6
Løgagervej 4
Bødskovdalvej 1
Brandevej 13
Hedehusvej 6
Rustrupvej 33
Telefon
86849044
86847310
86847736
86847020
86847070


86847070
86869153
86848264
86869199
86869314
86869013
86848258


6. Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen
Hvor findes oplysninger:
Lednings planer:


Betjenings beskrivelse:
Tegninger over værkerne:
El-diagrammer over tavle:
Funktions beskrivelse for værket:Hvem har nøgle til værkerne:
Nødstrøms forsyning:
Vandforsyning:

Rene Birk på Rustrupvej 30 8600 Silkeborg
Driftsvagtens bærbar pc’er-samt pc’er på Rustrupvej 30-8600 –Kortmappe findes også ved Rene Birk og i vagt vognen.

Computer på værket er konstant tændt.Skærmen tændes ved direkte berøring “touch skærm” eller ved klik med musen.Der klikkes direkte på pumper/ventiler for at betjene disse.

Fremgår af skærmbilleder på skærmen på hver af værket.
Mappe er placeret ved tavle på værket bagved beskrivelse af styring.
Fremgår af skærmbillede på computer på værket.Betjening direkte på touch skærmen eller musen.Der er også en mappe på værket med beskrivelse af styringen.

Fremgår af telefon liste – afsnit 3.
Er ikke muligt på værket.
Er muligt ved fælles vandledning med Them Vandværk.
7. Handleplan for etablering af nødvandforsyning
Situationsbeskrivelse

Udbredelse
Hvem er berørt
Årsager


Hvilke handlinger skal sættes i værk
Hvad er opgaven

Hvordan udføres den
Hvem skal inddrages


Hvem skal orienteres

Længerevarende forsyningssvigt eller sundhedsfarlig drikkevandsforurening  
Hele eller dele af forsyningsområdet
Forbrugerne i de berørte områder  
Nedbrud af vandværk, strømsvigt eller drikkevandsforureningEtablering af nøddrikkevandsforsyning

– Nødforsyning via midlertidige ledninger til nabovandværk – Der er etableret faste nødforsyningsledninger til Them Vandværk.
Ved forurening i ledningsnettet skal de berørte dele af ledningsnettet og beholdere tages ud af drift eller renses/gennemskylles før tilslutning af nødforsyningsledning etableres – Kontakt det vandværk der er udset til at levere vand.– Grundig gennemskylning af nødforsyningsledningen er ikke nødvendig da forbindelserne altid er i drift.
Betjeningen fremgår af værkernes pc skærme.

– Nødforsyning via tankvogne/palletanke/dunkeKontakt det vandværk der er udset til at levere vand.
Fremskaf nødforsyningsudstyr (se SKBFV bilag 13).– Rene tankvogne til transport af drikkevand kan skaffes hos Brand og Redning eller Rødkærsbro Mejeri (Arla),– Palletanke, dunke rekvireres hos Brand og Redning eller Beredskabsstyrelsen.
OBS! ”inder posen” i palletankene skal udskiftet hver 14. dag. Vandet i tanken skal udskiftes hvert 6. time
Udlevering af vand etableres på følgende steder:Sted 1Sted 2Sted 3– Særlig nødforsyning til landbrug med dyrehold  

Beredskabsgruppen: Vandværkets ledelse, Teknik og Miljø, Brand og Redning, embedslægeNabovandværk
Forbrugerne orienteres om forsyningssituationen og den etablerede nødforsyningsmulighed

8. Handleplan for etablering af nødstrømforsyning
Situationsbeskrivelse
Udbredelse
Hvem er berørt
Årsager

Hvilke handlinger skal sættes i værk
Hvad er opgaven
Hvordan udføres den
Hvem skal inddrages
Hvem skal orienteres

Længerevarende strømsvigt, der truer vandforsyningen  
Hele eller dele af forsyningsområdet er uden vandforsyning  
Forbrugerne i de berørte områder  
Nedbrud på det offentlige elforsyningsnet


Etablering af nødstrømsforsyning
– Kontakt EnergiMidt for afklaring af omfang og forventet varighed af strømudfaldet.
– Ved længerevarende strømudfald iværksættes følgende:Leje af mobil nødstrømsgenerator
Hvem skal kontaktes for etablering af nødstrøm?Elektriker/Leverandør af mobilt generatoranlægHvilke forholds-/sikkerhedsregler skal foretages af vandforsyningens driftspersonale Ingen mulighed for nødstrømsforsyning?   

Vandværkets ledelseVandværkets elektrikerEnergi MidtLeverandør af mobilt nødstrømsanlæg   

Ved udfald af vandforsyningen informeres forbrugerne orienteres om forsyningssituationen omfang og forventet varighed.
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
v/formand Dick Dyreby
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
formand@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net