Indvindingsopland og Grundvand

Den røde prik viser vandværkets placering

Indvindingen

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra.

Den blå streg på kortet viser det skønnede indvindingsopland for vandværket.

Kortlægning vil senere give grundlag for mere
nøjagtig tegning af det grundvandsdannende
opland.

Boringerne

Vandværkets indvindingsboringer
er placeret tæt på vandværket.

Vandværket indvinder fra 2 boringer.

Boringerne indvinder fra en dybde på ca. 85 m under jordoverfladen, i sand.

I de overliggende jordlag er der ingen beskyttende lerlag, hvilket gør indvindingen mere sårbar for forurening.

Principtegning af boring

Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat) , industri og parcelhushaver m.m.

Læs mere om Vandværkets planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden under punktet “Nyheder”.