Beredskabsplan

 

Beredskabsplan

 Gjessø Vandværk I/S 

  

Indholdsfortegnelse

1.      Anvendelse
2.      Alarmeringsplan
3.      Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel
4.      Telefonliste følsomme forbrugere
5.      Telefonliste beredskab, myndigheder, medier, rådgiver
6.      Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen
7.      Handleplan for etablering af nødvandforsyning
8.      Handleplan ved længerevarende strømsvigt
9.      Handleplan ved drikkevandsforurening
10. Handleplan ved lækage/ledningsbrud
11. Paradigme logbog 

Ajourført: 01.10.2012      Af: Kasserer: Anders Laier

1.    Anvendelse

En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation.

Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud

I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.

I Silkeborg Kommunens Beredskabsplan For Vandforsyning er beskrevet hvordan og hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer. Denne plan er udarbejdet og vedligeholdes af Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdelingen. En opdateret udgave af planen med tilhørende bilag er tilgængelig for vandværkerne og andre relevante instanser på www.beredskabsplan.silkeborgkommune.dk klik på >Teknik og Miljø< og herefter >Vandforsyning<

Det anbefales at vandværket sammen med deres egen beredskabsplan vedlægger en ud printet udgave af ”Silkeborg Kommunes Beredskabsplan For Vandforsyning” og tilhørende telefonlister (Bilag 12 og bilag 13).

Vandværket bør desuden lægge en kopi af sin beredskabsplan på vandværkets hjemmeside sammen med et link til Silkeborg Kommunes beredskabsplan. Dette som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således at alle bestyrelsesmedlemmer og andre relevante instanser har adgang til planen via Internettet.

Vandværkets bestyrelse er ansvarlig for at beredskabsplanen løbende revideres – minimum 1 gang årligt.

2.     Alarmeringsplan

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.

Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen.  

Uden for normal arbejdstid er det Brand og Redning, der modtager henvendelsen.

Eksempler på henvendelser om en unormal forsyningssituation:

 • Forbruger klager over vandkvaliteten
 • Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
 • Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
 • Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom
 • Trafikuheld med udslip af kemikalier
 • Brud på større ledninger
 • Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser en forurening. 

Alarmeringsplan:

Henvendelse om unormal vandforsyning
Vandværkets driftsvagt/anlægspasser
Mindre driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Beredskabssituation
(truet forsyning eller krisesituation)
 • Mindre ledningsbrud
 • Mindre misfarvninger af vandet som følge af ledningsarbejder
 • Måler- og installationsproblemer
 • Strømudfald
 • Ledningsbrud vitale ledninger
 • Misfarvning af vandet i større områder
 • Nedbrud/driftsstop på behandlingsanlæg
 • Drikkevandsforurening (analyse viser mikrobiel forurening, melding om sygdomstilfælde, alvorlige tilfælde af dårlig smag, lugt og misfarvning)
 • Alarm for indbrud/hærværk på vandværket
 • Uheld med kemikalietransport i nærheden af vandværk
 • Længerevarende forsyningssvigt
 • Terror, krig og naturkatastrofer
 • Luftforurening med risiko for sundhed
– Driftsvagt tilkalder vandværksformand/driftsleder.
– Situationen vurderes og fornødent mandskab indkaldes og skaden afhjælpes.
– Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes.
– Vandværkets formand/driftsleder orienteres efterfølgende
– Driftsvagt tilkalder vandværksformand/driftsleder.
– Ved brand eller akut fare: kald 112
– Silkeborg Kommune alarmeres:
–    Teknik og Miljø (i åbningstiden)
–    Brand og Redning (udenfor åbningstid eller i krisesituationer).
– Silkeborg Kommune inddrager embedslægen i forureningssager og afhængig af situationen etableres beredskabsgruppe jf. Silkeborg Kommunes beredskabsplan.
– Berørte kunder informeres om omfang, forventet varighed og forholdsregler (kogeanbefaling, nødforsyningsmuligheder). 
– Følsomme forbrugere kontaktes direkte.
 

 

3.     Telefonliste – vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel
 
Vandværkets vagt Tlf. 23 24 10 30 
 
Bestyrelse: Navn Adresse E-mail
Formand Dick Dyreby Løagervej 9
8600 Silkeborg
dyreby@privat.dk
    Privat 86851134
Mobil 40591134
Nøgle til værket
 
Næstformand Peter Sørensen Lunavej 6
8600 Silkeborg
borsting@c.dk
    Privat 86849017
Mobil 28157417
 
Kasserer Anders Laier Bøgebakken 1
8600 Silkeborg
anderslaier@hotmail.com
    Privat 86848476
Mobil 51260022
Nøgle til værket
 
Sekretær Jens Otto Pedersen Hedehusvej 16
8600 Silkeborg
logager@post.tele.dk
    Privat 86869153
Mobil 40549153
 
Bestyrelsesmedlem Tommy Bak Lauersen Rustrupvej 29
8600 Silkeborg
rustrupgaard@mail.dk
    Privat 86848009
Mobil 40464378
Nøgle til værket
 
Drifts personale:    
Smed René Birk Rustrupvej 30
Privat 86849030
Mobil 23241030
Nøgle til værket
rene@themvand.dk
Driftleder Dick Dyreby  Løgagervej 9
Privat 86851134
Mobil 40591134
dyreby@privat.dk
Regnskabsfører Silkeborg Forsyning
Anders M. Jensen
Tientgensvej 3
8600 Silkeborg
Privat 89206400
Mobil 28464338
amj@silkeborgforsyning.dk
Håndværkere og samarbejdes partner:
Elektriker Gudenå El-service
v/Kristian
Arb. 80202070
Mobil 40802071
krj@os.dk
VVS Gjessø VVS
v/Christoffer
Arb. 86817002
Mobil 22157002
cp@gjessoe-vvs.dk
Styring og overvågning F-Teknik
v/Kim
Mobil 20279450 mail@f-teknik.dk
Entreprenør Christians-Anlæg
v/Christian
Arb. 86869160
Mobil 20937053
mail@christiansanlaeg.dk
El-forsyning Energi midt Arb. 96152085
Mobil 70131309
dok@energimidt.dk
Ler   Tlf. 43484746 www.ler.dk
Naturgas midt-nord   Tlf. 87278830 Ledningsinfo8800@naturgas.dk
TDC Planudlevering   Tlf. 70150715 www.tdc.dk/ledningsoplysning
Yousee   Tlf. 70150715 www.tdc.dk/ledningsoplysning
Dansk kabel tv   Tlf. 76428800 vejle@dk-tv.dk
Global Connect-lysleder   Tlf. 77303188 ledninger@globalconnect.dk
Telia   Tlf. 88315092 kf@telia.dk
Kloak-lysleder Silkeborg forsyning Tlf. 89206470 ledningsinfo@silkeborgforsyning.dk
Teknisk rådgivning Silhorko
v/Flemming
Arb. 87938300
Mobil 20326137
fkl@silhorko.dk
Brøndborer Højfeldt
v/Aage
Arb. 97120222
Mobil 22499894
ah@ahoejfeldt.dk
Nødstrømsanlæg Beredskabs stationen Tlf. 86823599  
Rentvandstanke Beredskabs stationen Tlf. 86823599  
Lækage/ søge udstyr Them Vandværk
v/Rene
Privat 86849030
Mobil 23241030
 
Slamsuger Holst Kloakservice Arb. 86511690  
Rent vand-spuler Holst Kloakservice
v/Lars
Mobil 21726014  
Laboratorium EuroFins – vandanalyse  70224266
 22746511
 
Embedslæge    72227970  
Vagtlægen    70113131
 86201022
 
Skadestuen    87315050  
Alarmcentral    112  
Politiet    114
 87231448
 72582842
 
Kommunes Miljø afd.    89700100  
Silkeborg Vandforsyning    89705900  
Lokal radio Silkeborg    86816566  
Silkeborg/lokal avis    86821300  
Nabo vandværker:      
Them Vandværk Rene Birk Rustrupvej 30
8600 Silkeborg
privat 86849030
Mobil 23241030
 rene@themvand.dk
Virklund Vandværk  Jens Rosenborgtoften 8
8600 Silkeborg
Privat 86805997
Mobil 23356650
 mail@virklundvand.dk
Silkeborg Vandforsyning    Tientgensvej 3
8600 Silkeborg
Tlf. 96206400
Mobil 28464338
 
 

4.   Telefonliste – Følsomme forbrugere

Navn Adresse Kontakt person Tlf. Mobil
Gjessø Børnehave Brandevej 4   

86849044

 

Gjessø Skole Brandevej 6  

86847310

 

Gjessø SFO Brandevej 8  

86847736

 

Kwik Spar Rustrupvej 47  

86847020

 
Skovgaard Gårdbutik Horsbjergvej 1  

86847070

 
     

 

 
 Landbrug m/dyre hold        
Joan & Hans Skovgaard Horsbjergvej 1  

86847070

 
Jens Otto Pedersen Hedehusvej 6  

86869153

 
Annette & Fritz Alber Løgagervej 4  

86848264

 
Helge Jensen Bødskovdalvej 1  

86869199

 
Per B. Laursen Brandevej 13  

86869314

 
Søren P. Jensen Hedehusvej 6  

86869013

 
Peter Villadsen Rustrupvej 33  

86848258

 

6.   Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen

Hvor findes oplysninger. Rene Birk på Rustrupvej 30 8600 Silkeborg
Lednings planer. Driftsvagtens bærbar pc’er-samt pc’er på Rustrupvej 30-8600 –
Kortmappe findes også ved Rene Birk og i vagt vognen.
Betjenings beskrivelse. Computer på værket er konstant tændt.
Skærmen tændes ved direkte berøring “touch skærm” eller ved klik med musen.

Der klikkes direkte på pumper/ventiler for at betjene disse.
Tegninger over værkerne. Fremgår af skærmbilleder på skærmen på hver af værket.
El-diagrammer over tavle. Mappe er placeret ved tavle på værket bagved beskrivelse af styring.
Funktions beskrivelse for værket. Fremgår af skærmbillede på computer på værket.
Betjening direkte på touch skærmen eller musen.
Der er også en mappe på værket med beskrivelse af styringen.
Hvem har nøgle til værkerne. Fremgår af telefon liste – afsnit 3.
Nødstrøms forsyning Er ikke muligt på værket.
Vandforsyning Er muligt ved fælles vandledning med Them Vandværk.
   


7     Handleplan for etablering af nødvandforsyning 

Situationsbeskrivelse Længerevarende forsyningssvigt eller sundhedsfarlig drikkevandsforurening
   Udbredelse Hele eller dele af forsyningsområdet
   Hvem er berørt Forbrugerne i de berørte områder
   Årsager Nedbrud af vandværk, strømsvigt eller drikkevandsforurening 
 Hvilke handlinger skal sættes i værk
   Hvad er opgaven Etablering af nøddrikkevandsforsyning 
   Hvordan udføres den – Nødforsyning via midlertidige ledninger til nabovandværk 
– Der er etableret faste nødforsyningsledninger til Them Vandværk.– Ved forurening i ledningsnettet skal de berørte dele af ledningsnettet og beholdere tages ud af drift eller renses/gennemskylles før tilslutning af nødforsyningsledning etableres – Kontakt det vandværk der er udset til at levere vand.– Grundig gennemskylning af nødforsyningsledningen er ikke nødvendig da forbindelserne altid er i drift.
Betjeningen fremgår af værkernes pc skærme. – Nødforsyning via tankvogne/palletanke/dunke
Kontakt det vandværk der er udset til at levere vand
Fremskaf nødforsyningsudstyr(se SKBFV bilag 13).:
–          Rene tankvogne til transport af drikkevand kan skaffes hos Brand og Redning eller Rødkærsbro Mejeri (Arla),
–          Palletanke, dunke rekvireres hos Brand og Redning eller Beredskabsstyrelsen
OBS! ”inder posen” i palletankene skal udskiftet hver 14. dag. Vandet i tanken skal udskiftes hvert 6. time
Udlevering af vand etableres på følgende steder:
Sted 1
Sted 2
Sted 3– Særlig nødforsyning til landbrug med dyrehold
   Hvem skal inddrages Beredskabsgruppen: Vandværkets ledelse, Teknik og Miljø, Brand og Redning, embedslæge
Nabovandværk 
   Hvem skal orienteres Forbrugerne orienteres om forsyningssituationen og den etablerede nødforsyningsmulighed

8.   Handleplan for etablering af nødstrømforsyning

Situationsbeskrivelse Længerevarende strømsvigt, der truer vandforsyningen
   Udbredelse Hele eller dele af forsyningsområdet er uden vandforsyning
   Hvem er berørt Forbrugerne i de berørte områder
   Årsager Nedbrud på det offentlige elforsyningsnet 
 Hvilke handlinger skal sættes i værk
   Hvad er opgaven Etablering af nødstrømsforsyning 
   Hvordan udføres den – Kontakt EnergiMidt for afklaring af omfang og forventet varighed af strømudfaldet.– Ved længerevarende strømudfald iværksættes følgende:
Leje af mobil nødstrømsgenerator Hvem skal kontaktes for etablering af nødstrøm?
Elektriker/Leverandør af mobilt generatoranlæg
Hvilke forholds-/sikkerhedsregler skal foretages af vandforsyningens driftspersonale Ingen mulighed for nødstrømsforsyning? 
   Hvem skal inddrages Vandværkets ledelse
Vandværkets elektriker
Energi Midt
Leverandør af mobilt nødstrømsanlæg 
   Hvem skal orienteres Ved udfald af vandforsyningen informeres forbrugerne orienteres om forsyningssituationen omfang og forventet varighed. 

 9.   Handleplan ved drikkevandsforurening

Situationsbeskrivelse  
   Udbredelse  
   Hvem er berørt  
   Årsager  
 Hvilke handlinger skal sættes i værk
   Hvad er opgaven  
   Hvordan udføres den  
   Hvem skal inddrages  
   Hvem skal orienteres  

10.   Handleplan lækage/ledningsbrud 

Situationsbeskrivelse  
   Udbredelse  
   Hvem er berørt  
   Årsager  
 Hvilke handlinger skal sættes i værk
   Hvad er opgaven  
   Hvordan udføres den  
   Hvem skal inddrages  
   Hvem skal orienteres  

11.  Paradigme for logbog 

Handling Udført Initialer
Dato Klokken

 Print paradigme for logbog